Regulamin serwisu doładowanie telefonu

Niniejszy Regulamin Serwisu przeznaczony jest dla osób odwiedzających stronę internetową oraz korzystających z usług firmy Fonmoney GmbH. Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany niniejszego Regulaminu. Strona internetowa może zostać przez Fonmoney GmbH w dowolnym czasie zawieszona, a dostępność funkcji lub usług ograniczona. Regulamin Serwisu dotyczy również przyszłych usług oferowanych na stronie internetowej, nawet jeśli nie ma wyraźnego odniesienia do nich.

Poprzez wypełnienie formularza meldunkowego i/lub korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraźnie zgadza się na przestrzeganie warunków określonych w Regulaminie oraz akceptuje następujące warunki, zasady polityki prywatności i wszystkie inne warunki niniejszej umowy. 

Fonmoney GmbH zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Witryny lub wybranych usług każdemu Użytkownikowi z ważnych przyczyn lub prawo do usunięcia treści w dowolnym czasie.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie wyraża zgody na wprowadzenie w przyszłości jakichkolwiek zmian lub nie jest zadowolony z korzystania z niniejszej strony internetowej, powinien natychmiast:

 1. zrezygnować z korzystania ze strony internetowej
 2. wypowiedzieć swoje członkostwo pisemnie. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe.

 

Informacje o członkostwie

Podczas rejestracji jako członek Witryny należy podać dokładne, kompletne oraz aktualne informacje, które wymagane są w formularzu. Wypełniając formularz Użytkownik potwierdza, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą, poprawne i kompletne. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, włącznie ze zmianą miejsca zamieszkania. Zmiany danych mogą być dokonywane w dowolnym momencie na stronie internetowej w zakładce „Ustawienia osobiste“. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji są przetwarzane zgodnie z zasadami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Pracownicy firmy lub spółek, którzy występują w imieniu fimy, muszą być upoważnieni do akceptacji niniejszych postanowień Regulaminu w imieniu reprezentowanego pracodawcy.

 

Nazwa użytkownika i hasło

Stając się członkiem Witryny, Użytkownika otrzymuje login i hasło. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojej nazwy użytkownika i hasła, w tym za nieuprawnione użycie kart kredytowych i innych. Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Serwis, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieupoważnione lub niewłaściwe użycie lub ujawnienie hasła. W przypadku, gdy Użytkownik zapomniał hasło lub je zgubił, może szybko i bezpiecznie otrzymać nowe. Aby to zrobić należy na stronie logowania kliknąć na „Zapomniałem hasła“. Jednocześnie Użytkownik zgadza się, że będzie rejestrować się tylko we własnym imieniu. Każda nazwa użytkownika i hasło mogą być używana tylko przez jednego Użytkownika i nie są zbywalne.

 

Dane osobowe

Rejestrując się na stronie internetowej, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie regularnie informacji handlowych o swoich wybranych produktach. Klikając na zakładkę „Ustawienia osobiste“ można zmienić ustawienia i cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji. Prosimy pamiętać, że przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub przez internet nie jest w pełni bezpieczne, gdyż mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie lub nieprawidłowo wydane, dlatego też nie należy przesyłać danych w postaci niezaszyfrowanego tekstu.

 

Użytkownik wyraźnie zgadza się z tym, że Serwis ma prawo, ale nie obowiązek prowadzenia spisu całej komunikacji za pomocą strony internetowej.

 

Konto Użytkownika

Jeśli Użytkownik nie mieszka w jednym z wymienionych krajów lub jego konto bankowe nie jest zarejestrowane w jednym w wymienionych regionów, Użytkownik nie jest uprawnionych z korzystania z usług Serwisu.

Korzystanie ze strony internetowej pozwala na dokonanie określonej liczby doładowań w określonym przedziale czasowym. Jeśli zostanie przekroczony limit doładowań, Użytkownik zostanie automatycznie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli nastąpi zmiana limitu doładowań, serwis poinformuje o tym Użytkownik.

Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za to, że wszystkie dane dotyczące zlecenia, które zostały podane na stronie internetowej, są prawdziwe i kompletne, a także za to, że numer odbiorcy został prawidłowo wpisany. Przed wysłaniem zlecenia należy się upewnić, że zlecenie zostało prawidłowo wybrane i czy zostanie przeprowadzone zgodnie z życzeniem Użytkownika. Zatwierdzona transakcja przez Użytkownika jest ostateczna i wiążąca.

Użytkownik jest zobowiązany, od czasu do czasu sprawdzać otrzymane informacji dotyczące doładowań realizowanych przez Serwis, lub inne informacje, które zostały dostarczane przez Serwis na stronie internetowej. Ewentualne błędy lub uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od otrzymania takiej informacji.

W razie, gdy nie zostaną zgłodzone żadne błędy i uwagi w wyznaczonym terminie, Serwis skoryguje informacje lub poprawi błędy, ale Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.

 

Usługi

Korzystanie z usług Serwisu możliwe jest w krajach wymienionych na stronie Serwisu (z zastrzeżeniem zmian). Doładowanie przeznaczone jest dla telefonów znajdujących się na terenie  krajów wymienionych na Witrynie (z zastrzeżeniem zmian).

Strona internetowa Serwisu (łącznie z oferowanymi na niej usługami) i hasło muszą być koniecznie używane zgodnie z umową. Hasło zostanie oddane do użytku bezpośrednio przez Serwis. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania hasła osobom trzecim (w tym, ale nie ogranczając się do agregatorów konta).

Obowiązki Użytkownika

Niezbędny sprzęt do uzyskania dostępu do Witryn musi być dostarczony przez Użytkownika. Serwis ma prawo od czasu do czaus zmienić wymagania strony.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej umowy. Potwierdza również, że dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego korzystania ze strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się w pełnym wymiarze zrekompensować zarówno Serwisowi lub osobom trzecim powstałe straty i szkody w wyniku niedotrzymania postanowień Regulaminu.

 

Przeprowadzane transakcje na koncie

Użytkownik zgadza się na obciążenia jego konta, jeśli zostało wysłane polecenie przeprowadzenia transakcji z konta chronionego przez hasło i/lub innym uwierzytelnionym sposobem, który jest wymagany przez Serwis. Wszystkie obciążenia spoczywają na Użytkowniku konta.

Wraz z otrzymaniem od Użytkownika zgodnego z regulaminem i kompletnego zlecenia na wykonanie transakcji doładowania konta, Serwis obciąży konto Użytkownika i prześle drogą elektroniczną wniosek do wybranego operatora sieci komórkowych, aby doładować wybraną przez Użytkownika kwotę. Operator sieci komórkowych ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę, w tym za doładowanie konta.

 

Z zastrzeżeniem dotrzymania przez Użytkownika wszystkich warunków i zakładając, że nie działał on z nieuczciwym zamiarze lub nieostrożnie, Serwis ponosi odpowiedzialność za niezrealizowane lub błędnie wykonane doładowanie konta na stronie internetowej. Wrazie nienależytego wykonania zobowiązań przez Serwis odpowiada on w wysokości niezrealizowanego doładowania.

 

Usługi zewnętrzne lub informacje na temat produktów lub usług oferowane Użytkownikowi przez Serwis są opracowane i wykonane przez osoby trzecie. Informacje o niektórych produktach i usługach na stronie Serwisu podlegają szczególnym ograniczeniom dotyczącym osób, które z nich korzystają. Szczegóły dotyczące takich ograniczeń odnoszą się do wybranych stron. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego przeczytania informacji zanim przystąpi do dalszego korzystania z bieżącej strony.

 

Informacje o wybranych produktach i usługach na tej stronie internetowej mogą być przedmiotem dodatkowych informacji prawnych i ostrzeżeń. Wskazówki i ostrzeżenia są ważne i zapewniają ochronę zarówno Użytkownikowi jak i Serwisowi. Należy poświęcić trochę czasu i uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia prawne na stronach Serwisu.

 

Produkty innych firm, usługi i wszelkie informacje nie są oferowane bezpośrednio przez Serwis. Użytkownik wraz z zakupem takich usług lub produktów nawiązuje stosunek prawny z inna firmą. Serwis nie sprawdza poprawności i kompletności informacji czy przydatności i jakości produktów i usług osób trzecich. Użytkownik musi sam zasięgnąć informacji u odpowiedniego operatora przed zakupem wybranego produktu lub usługi wybranego operatora.

 

Serwis ma prawo do otrzymania opłat i/lub prowizji od osób trzecich za sprzedaż towarów i usług, w celu promocji towarów i usług na stronie internetowej lub za przekazywanie dalej osób odwiedzających stronę przez załączony link. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie prowizji przez Serwis. Użytkownik będzie poinformowany o płaconych na rzecz Serwisu opłatach, jeśli Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

 

Rozwiązanie umowy

Serwis może wypowiedzić umowę i korzystanie ze strony internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług:

(A)   jeśli Serwis poinformuje Użytkownika o tym co najmniej jeden dzień wcześniej w formie pisemnej;

(B)  bezpośrednio po naruszeniu postanowień niniejszej umowy lub jeśli istnieją poważne powody, Użytkownik po wypowiedzeniu zostanie poinformowany tak szybko jak to możliwe w rozsądnym zakresie;

(C)  w trybie natychmiastowym po upadłości Użytkownika lub innych niedociągnić umownych;

(D)   jeśli Użytkownik nie korzystał ze strony internetowej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

(E)   jeśli Serwis ma powody sądzić, że jedna z usług została nieumyślnie nielegalnie wykorzystana lub wykorzystana dla oszustwa przez Użytkownika lub osobę trzecią w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności;

 

Niniejsze porozumienie jest ważne na czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zakończone przez którąś ze stron. Użytkownik może wypowiedzić umowę w każdym czasie poprzez zawiadomienie o tym Serwis co najmniej 1 dzień wcześniej w formie pisemnej. Nie wpływa to na zmianę odpowiedzialności za zaległe długi na koncie Użytkownika.

Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania transakcji lub anulowania w trakcie wypowiedzenia niniejszej umowy. Serwis nie jest odpowiedzialny za przerwanie transakcji, które może nastąpić po rozwiązaniu umowy lub po upływie terminu zawieszenia lub wycofania usługi.

 

Wkład Użytkownika

Jeśli Użytkownik przekazuje Serwisowi Feedback, sugestie, pomysły lub inne materiały dotyczące strony interentowej lub usług, wyraża jednocześnie zgodę na to, że Serwis może bezpłatnie i bez ograniczeń je wykorzystać, powielać, publikować, modyfikować, adaptować i zastosować.

Podatek VAT oraz inne podatki i opłaty za wybraną usługę należy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Serwis jest obsługiwany w Austrii zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Austrii.

Jeśli Użytkownik korzysta z Witryny jednocześnie akceptuje, że korzystanie z Serwisu i wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej podlega przepisom prawa austriackiego, a wszelkie skargi i spory podlegają wyłącznej jurysdykcji austriackich sądów.

Użytkownik kupuje doładowanie u poszczególnych operatorów komórkowych. Transpaygo jest niezależną firmą, który pośredniczy w sprzedaży mobilnego doładowania.

 

Linki do innych stron

Niektóre strony na Witrynie zawierają hipertekstowe linki do stron internetowych, które nie są prowadzone przez Serwis. Przypominamy, że te strony internetowe nie należą już do zakresu niniejszych postanowień, Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i nie przejmuje za nie odpowiedzialności prawnej. Użytkownik korzysta z tych linków na własne ryzyko.

Dostęp i korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko i Serwis nie gwarantuje, że korzystanie z tej Witryny lub nateriałów na niej dostępnych nie spowoduje szkód w mieniu, włączając w to ale nie ograniczając się do utraty danych lub zakażeniem wirusem komputerowym. Serwis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, za  szkody, które mogą powstać poprzez niepoprawne zastosowania, za utratę danych lub utracony zysky, powstały ze lub w związku z dostępem lub wykorzystaniem tej strony.

 

Zmiany umowy

 

Serwis ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Każda taka zmiana staje się skuteczna i wiążąca 14 dni po ogłoszeniu tej poprawki drogą pocztową, elektorniczną opublikowaną na Witrynie. Użytkownik ma prawo po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach do wypowiedzenia umowy.

Nie wpływa to na zmianę odpowiedzialności za zaległe długi na ich koncie.

 

Wykorzystanie informacji poufnych

Serwis dokłada wszelkich starań, aby wszelkie poufne dane osobowe potrzebne do umowy były starannie przechowywane, oraz nie przekazywane czy udestępniane osobom trzecim, chyba że Serwis będzie korzystał z usług podwykonawców lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.

Użytkownik dba, aby wszystkie informacje, które otrzyma od Serwisu odnośnie naszej działalności, usług, oprogramowanie, sprzętu i / lub systemów w związku z niniejszą umową, będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie informacje są już w domenie publicznej.

 

Własność intelektualna

Prawa autorskie do wszystkich danych, informacji, systemów, procesów lub innych materiałów używanych lub opracowanych przez Serwis dla celów świadczenia tych usług, lub po ich formacji pozostaną we własności serwisu lub ich licencjodawców. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w ramach usług niniejszej Umowy.

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa do własności intelektualnej i treści Witryny należą do Serwisu lub jej licencjodawców. Powielanie części lub całej zawartości strony internetowej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Serwisu jest zabronione.

 

Polityka prywatności

Serwis będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do wyżnych danych Użytkownika i udostępnić do wglądu na żądanie Użytkownika. Postanowienia o ochronie danych będzie od czasu do czasu zamieszczona na stronie internetowej i są częścią tej umowy.

 

Tymczasowe niewykonywanie usług

W przypadku awarii, zakłucenia lub nieprawidłowego funkcjonowania systemu, lub w związku z dowolnym systemem, z stroną internetową lub usługą, lub przy jakimkolwiek rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa Serwis jest upoważniony, czasowo, bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej do zablokowania realizacji usług lub dostępu do strony internetowej w dowolnym przeciągu czasowym, dopóki nie zostanie znaleziony środek zaradczy lub rozwiązanie awarii.

 

Siła wyższa: Serwis nie narusza swoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeśli nie nastąpi całkowita lub częściowa awaria w realizacji usług spowodowaną aktem Boga, pożarem, rządowym aktem lub sytuacja w kraju, wojną, buntem, powstaniem, embargiem, awarią systemów rozliczeniowych oraz ich interfejsów, uszkodzenie lub opóźnienie w sieciach telefonii komórkowej, awarii zasilania i innych materiałów do zasilania, spory pracownicze różnego rodzaju, spóźnienione lub błędnie realizowanie płatności przez agenta lub z innego powodu (podobnego do wymienionych powyżej). Przyczyny te leżą poza kontrolą Serwisu.

 

Bezpieczeństwo, obsługa i dostępność

Użytkownik akceptuje, że łączność elektroniczna, internetowa, linie telefoniczne lub oparta na SMS-owych wiadomościach kommunikacja nie zawsze jest niezawodna, a komunikacja poprzez te media może zostać przechwycona przez osoby nieuprawnione lub mogą być nieprawidłowo dostarczone. W rezultacie, nie możemy zagwarantować prywatności czy też poufności komunikacji za pomocą tych mediów, chociaż są stosowane wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych rodzajów komunikacji.

 

Niekiedy może być konieczne ze względów bezpieczeństwa, konserwacji i modernizacji lub z innych przyczyn:

 1. nieudostępnianie niektórych lub wszystkich usług i / lub
 2. opóźnienie realizacji nowych usług
 3. zresetowanie hasła, jego zastąpienie lub wydanie nowego hasła i / lub
 4. zmiana procedury uwierzytelniania lub procesów w dostępie do strony internetowej lub usług. Podczas gdy Serwis dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wszystkie niedogodności, Użytkownik akceptuje, że takie problemy mogą wystąpić i że Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej za takie przypadki. Jeśli Serwis zmieni metodę logowania do strony internetowej lub usług, Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem strony internetowej.

 

Agencja

Użytkownik potwierdza, że zgadza się na umowę dla własnego użytku, a nie na rzecz innej osoby, i że nie może przekazać dalej swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

Inne

We wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy sądem właściwym będzie Sąd w Wiedniu, a zastosowanie ma prawo austriackie. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą umową są tylko wtedy ważne, gdy zostaną w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail jednoznacznie potwierdzone przez firmę Fonmoney GmbH lub w przypadku zmian w ramach umowy, jeśli zostaną one zaakceptowane w tej samej formie przez Użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek kontrowersji dotyczących zawartości lub znaczenia postanowień czy interpretacji  niniejszej Umowy podstawę stanowi angielska wersja umowy.

 

 

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub też część postanowienia) niniejszej umowy okaże się nielegalne, nieważne lub niedowykonania, nie uchybia to ważności  pozostałych postanowień umowy (jeżeli nieważna jest tylko część postanowienia, pozostała część ma nadal moc wiążącą).

 

Odpowiedzialność

Fonmoney GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, chyba że zostały one spowodowane przez firmę Fonmoney GmbH lub przez umyślne działanie lub rażące zaniedbanie osób pracujących dla firmy. Wszelka odpowiedzialność za szkody na osobie nie ulega zmianie. Odpowiedzialność za szkody osób trzecich, szkody wtórne lub za utracony zysk jest wykluczona. Użytkownik zwalnia Fonmoney GmbH z jakichkolwiek roszczeń lub żądań przez osoby trzecie w związku z użyciem samoobsługowej platformy internetowej i jej usług oraz w przypadku naruszenia warunków i usług.

 

Umowa

Umowa między Serwisem a Użytkownikiem zawierta w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej składa się z (1) formularza zgłoszeniowego, (2) niniejszego Regulaminu oraz (3) polityki prywatności. W przypadku powstania konfliktu lub niejasności pomiędzy którymkolwiek z tych dokumentów niniejszy Regulamin będzie rozstrzygający.

 

Serwis jest prowadzony przez firmę Fonmoney GmbH, łącznie z jej następcami lub cesjonariuszami.

Pod pojęciem opłaty należy rozumieć opłaty za usługi, o których Użytkownik jest poinformowany, podczas korzystanie ze strony internetowej Serwisu.

 

Polityka prywatności

Dokument „Polityka prywatności“ będzie od czasu do czasu publikowana przez Serwis na stronie internetowej.

 

Rejestracja

Proces rejestracji musi zostać poprawnie i kompletnie zrealizowany, aby usługi mogły być realizowane, łącznie z formularzami wniosku, formularzamie aplikacyjnymi online i innymi formularzami.

 

Hasło

Pod pojęciem Hasło rozumie się hasło, które zostaje Użytkownikowi oddane do dyspozycji, aby zameldować się na Witrynie i korzystać z usług.

 

Regulamin

Warunki świadczenia usług, które opisane są w tym dokumencie, jak również inne warunki mogą zostać uzupełnione lub ulec zmianie w dowolnym czasie w ramach tej umowy.

 

Doładowanie

Przeniesienie kwoty z konta na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wybranego operatora sieci komórkowych mającego w swojej ofercie doładowanie telefonów na kartę następuje za pośrednictwem Serwisu i jego usług.

 

Usługi

Do usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu należą także usługi doładowania kont.

 

Warunki korzystania z kuponów rabatowych

 

 1. Informacje ogólne

Kupony rabatowe są wydawane przez Fonmoney GmbH (z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku pytań odnośnie kuponów rabatowaych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta przez [email protected].

 

 1. Realizacja kuponu rabatowego

Kwota na kuponie może być wykorzystana jedynie na zakup produktów na stronie internetowej fonmoney.com. Kupon musi zostać podany w sklepie internetowym. Kod kupony nie może być dostarczony w późniejszym terminie. Nie istnieje możliwość wypłacenia wartości kuponu w gotówce.

 

 1. Termin ważności

Okres ważności kuponów może być różny w zależności od ich rodzajów, informacja ta znajduje się na każdym kuponie. Każdy numer docelowy może tylko jeden raz skorzystać z rabatowego kuponu doładowującego. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Firma Transpaygo zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia kampanii.

 

 1. Prawo do przenoszenia

Kupony nie są wystawiane na nazwisko właściciela i dlatego są zbywalne.

 

 1. Oprocentowanie
  Nie będą naliczane odsetki od kuponów.

 

 1. Utrata kuponu

Wrazie ustraty lub kradzieży kodów rabatowych nie będą one zastąpione. Fonmoney GmbH nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione kupony rabatowe.

 

Transpaygo Limited 

Terms and Conditions for Bank Transfer

1. About us
Transpaygo Limited, is a company registered at Companies House of England and Wales Reg. No. 8936601 and whose registered office is at 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom, SW6 4TJ. (“Transpaygo”, “Fonmoney”, “Fonmoney Portal”, “company”, “we”, “us”, “our”).

1.1 Regulatory Information
Transpaygo Limited is regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) and authorised by it to carry on payment services activities as an Authorised Payment Institution (API) under the Payment Services Regulation 2009 (FRN 722528). Transpaygo Limited is a registered Money Service Business (MSB) with HM Revenue and Customer No. 12579512.
Postal address: 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom, SW6 4TJ

Email: [email protected]
Website: www.fonmoney.com

1.2 Service
Transpaygo Limited provides international payment services (“service”) to our individual customers (“client”, “you”, “your”, “user”). The Terms and Conditions (“Terms”) will apply to all contracts between you and us however you gain access to our services.
Terms and conditions are between the user, being the person clicking on the “I agree” button, and Transpaygo Limited (“Fonmoney Portal”, “Fonmoney”, “Transpaygo”, “our” “us” or “we”). By using the Website and registering on our Website, you expressly agree to be bound by the terms and conditions applicable to the services provided by Fonmoney through its portal and to the terms and conditions of the “Fonmoney Portal Privacy and Cookies Statement”.
The “Terms and Conditions” are provided to the user and concluded with the user in English language. Any non-English version of our “Terms and Conditions” is provided solely for the purpose of guidance. In case of conflict between different language versions should arise, the English version of the terms and conditions will prevail.

2. Definitions

 • "Agreement" refers to the present ‘Terms and Condition’ agreement including all subsequent amendments.
 • Application” refers to any downloadable software for mobile phones where Fonmoney services will be offered in exact conditions as on the Fonmoney website.
 • Authorised Payment Institution” refers to a business that is authorised and regulated to process payments initiated by card, credit transfers or direct debits, should we choose to do so.
 • Bank Transfer” refers to the transfer of any amount of funds to a nominated account which has been opened with an internationally known bank with either an account number, IBAN, IBC or SWIFT Code. Whereas, bank transfer does not mean that it will be sent through the SWIFT Network or networks belonging to licenced banks. 
 • Client profile” refers to personal or other information provided by you, the customer, when registering for an account with us, including but not limited to your contact details and any information that may be updated by logging into your Fonmoney account. 
 • "Destination Country" refers to the country in which the recipient account is located and where the recipient receives money through the service.
 • Exchange rate”: refers to the rate at which Transpaygo will either offer the User or carry out for the User the conversion from one initial currency to the requested preferred currency. The exchange rate will not be the market rate as provided with Internet Financial Information Sites or the exchange rate of the any Central Bank.
 • "Force Majeure" refers to events or causes including, but not limited to, the following: an “act of God”, peril of the sea, unavoidable accident of navigation, war (whether declared or not), sabotage, riot, insurrection, civil commotion, national emergency (whether in fact or law), martial law, fire, flood, cyclone, earthquake, landslide, explosion, power or water shortage, failure of a transmission or communication network, epidemic, quarantine, strike or other labour difficulty or expropriation, restriction, prohibition, law, regulation, decree or other legally enforceable order of a government agency, breakage or accident, change of law or regulation or any damage of Fonmoney Portal´s machinery or systems, unless occurring as a result of an act, omission, default or negligence of you or Fonmoney Portal.
 • IBAN” refers to “International Bank Account Number” and is the European Union wide identification code for a bank account.
 • "Local Taxes" means any taxes or charges payable in the Destination Country.
 • Order” refers to your request for us to perform a service on your behalf. 
 • "Payment Instrument" means a valid instrument of payment such as a bank account transfer, debit or credit card, direct debit order or any other method the Fonmoney Portal accepts as valid to let you pay for the payment transaction you want to execute.
 • Payment limits” refers to the maximum amount of currency accepted for an exchange; limit varies dynamically depending on market conditions. There is no lower limit.
 • "Payment Order" refers to an instruction validly made by you to us requesting the execution of a payment transaction.
 • Payment Service Regulation” means the Payment Service Regulations 2009 (2009, No. 209)
 • PSD Agent” refers to a Payment Service Directive agent. This implies that the service is provided by an agent of a payment service provider.
 • "Recipient" refers to the beneficiary of the money of the money transfer specified by the customer and executed by the company. 
 • Registration”: means the act of signing up to the Service by giving Transpaygo all of the requested personal and transactional details to be allowed to use the Service.
 • "Sender" means someone who uses the Service to send money.
 • Service” means all payment services, money transfer and Top-Up services and related products available through the Website.
 • "Service Fee" means the fee plus any additional charges applicable to each Transaction.
 • "Service Provider" means a local bank, money exchange house, mobile operator or other third party service providers with whom Fonmoney Portal works in providing the Service.
 • SWIFT” means Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication and developed a standardised code system to identify all banks globally and electronic protocol to manage the inter-banking between banks.
 • SWIFT Code” means the internal identification code of each bank that is supported by SWIFT and its necessary to make international transaction via banks. This code can usually be seen in the internet banking as SWIFT Code and in Europe also called BIC. In the UK, this has to be requested as the commonly used SORT-Code is not the international SWIFT Code.
 • SWIFT Network” refers to the corresponding electronic inter-banking network that the banks have built on the Standard Inter-banking Protocol that the SWIFT has developed.
 • Top-Up” refers to a transfer of an amount of prepaid airtime to a mobile operator to pay for the provision of telecommunication services by that mobile operator.
 • Transaction” means (i) each money transfer, Top-up or other Service that you initiate using the Website; and (ii) each other use that you make of the Service;
 • Transpaygo, Fonmoney, we, us, our “ refers to Transpaygo Limited, a company registgered in England and Wales under Reg. No. 8936601 and whose registered office is at 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom SW6 T4J
 • "User," "you" or "your" means you and any other person or entity entering into this Agreement with us or using the Service.
 • Website” means any of the Fonmoney branded portals of Transpaygo independent of the domain ending.

3. Promotions and links to other websites

From time to time, Fonmoney Portal will run promotions on the Website. These promotions will be subject to additional terms and conditions and such terms and conditions (including the closing date for any promotion) will be displayed clearly on the Website.
Access to and use of the website is at your own risk and Fonmoney Portal does not represent or warrant that the use of the Website or any materials downloaded from it will not cause damage to property, including but not limited to loss of data or computer virus infection.
Some pages on the Website may contain hypertext links to websites not created or maintained by Fonmoney Portal. You are hereby adequately notified and forewarned that when entering other websites via such hypertext links, the terms and conditions, benefits, and privacy protections afforded by the Website will not be applicable and you must make yourself aware of and become compliant with the requirements of those individual independently maintained websites or web-pages. Fonmoney is not liable in any way for the content, availability or use of such linked websites and you agree that you may access such links entirely at your own risk.

3.1. Customer Service, Complaints and Communication

At Fonmoney we are committed to provide our customers the highest level of service, both through our product and our customer support team, and greatly value your feedback. If you have something you want to let us know or are experiencing a problem please contact us at [email protected] and we will do our best to sort out the situation as fast and as efficiently as we can.Fonmoney's complaint procedures have been created in compliance and taking into consideration the recommendations of both the Financial Conduct Authority (FCA) and the Financial Obudsman Service (FOS) and although as a customer you have the right to complain orally, when using our Website, you accept that communication with us will be mainly electronic and exerted through our customer support account [email protected] 

If you are experiencing a problem please first contact Fonmoney at [email protected] and outline fully the nature of your dissatisfaction or complaint and we will make sure your email gets to the right Department and individual. Please be reassured that all of our customer support team receive training on how to recognise and manage a complaint and are aware of Fonmoney’s procedures.  
 We will always do our best to address your concerns as quickly and efficiently as possible, so we kindly ask you to please wait for our detailed response.

If you are still unhappy with our service, you are free to contact the European Consumer Centre or the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, for more information please refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Note: We will always contact you by e-mail, so please make sure that your registration email is always one you check regularly and which you have access to.
 
For contractual purposes, you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal requirement that such communications be in writing. This condition does not affect your statutory rights.
 

3.2. Partners/ Third parties

A person who is not party to these terms and conditions or a Contract shall not have any rights under or in connection with them under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
Some of the products and services which may be offered for sale, through the Website or through other services that Fonmoney Portal may offer you may be submitted, created, provided or developed by third parties. It will be clearly stated that these stated that from whom the service will be ant that the Term & Conditions of the Third Party will apply.

Fonmoney Portal will not be able to check permanently the accuracy or completeness of the information or the suitability or quality of the products and services of these third parties. You must make your own inquiries with the relevant third party supplier directly before relying on the Third Party information or entering into a transaction in relation to the third party products and services referred to on the Website.
I there is not clear indication that this offer is provided by a Thrid Party and the Third Party Terms & Conditions apply then the Transpaygo Terms and Conditions prevail over the the Third Parties.

4.     Obligations and Responsibilities


4.1. Our obligations and responsibilities

Subject to these Terms and Conditions, we agree to provide the Service to you, using reasonable care. The Service may not be available in whole or in part in certain regions, countries, or jurisdictions.
We will attempt to process Transactions promptly, but any Transaction may be delayed for a number of reasons including but not limited to; our efforts to verify your identity; to validate your Transaction instructions; to contact you; or otherwise to comply with applicable law; or due to variations in business hours and currency availability.

We will not perform any Services for You (and any Contract between us shall be deemed void) if:


a. we are unable to obtain satisfactory evidence of your identity;
b. we are unable to verify your personal data you have given to us with reasonable efforts
c. we have reason to believe that your communication with us (by any means) is incorrect, incomplete, unauthorised or forged;
d. you provide us with false, incorrect or incomplete information or
e. your send order is not given to us sufficiently in advance to allow us to process the Transaction in accordance with your request (example: you request a same day transfer to a country but your order is received by us after 5pm GMT);
f. you are unable to comply with any regulatory or governmental authority requirements (by sending or receiving country;
g. by doing so we may break any law, regulation, code or other duty that applies to us;
h. by doing so we may expose us to action from any government or regulator.

In all these cases but not limited to those we are not obliged to process any particular Transaction. When you submit a Transaction, you are requesting that we process the Transaction on your behalf. We may, in our sole discretion, choose whether or not to accept the offer to process that Transaction. However, if we decide not to process the Transaction, we will notify you promptly of that decision and repay the money paid to us. We will explain the reason for not processing the transaction.

In addition, we may, in our sole discretion, refuse Transactions from certain Senders or to certain Recipients, including entities and individuals on restricted or prohibited lists issued from time to time by government, supra-governmental bodies or any NGO or by other suspected criminal lists.  
In addition, not all Payment Instruments are available to all customers at all times and we may, in our sole discretion, refuse Transactions funded from certain Payment Instruments.

In case Transpaygo should decide to use a third party Service Provider for cash collection or any other means of fund retrieval the Service Provider Terms and conditions are applicable. We will attempt to provide Senders and Recipients with up to date information regarding the location and opening hours of our Service Providers by means of information on our website. However, you agree that Fonmoney Portal shall not be held responsible for any inaccuracies that may appear in that information or any damage which may result from incorrect or incomplete information.

We may, without notice (except as required by law) and without liability to you, immediately terminate or suspend your access to our Services at any time, including without limitation, if:

- you attempt to transfer or charge funds from an account that does not belong to you or
- from an account which does not have sufficient available funds or has expired, or
- if you are paying by credit card, there is an insufficient available line of credit;
- we receive conflicting claims regarding ownership of, or the right to withdraw funds from a debit or credit card account;
- you attempt to tamper, hack, modify or otherwise corrupt the security or functionality of our Website;
- you attempt to transfer funds of illegal income which is consider laundering money
- you have breached a term or condition of these terms and conditions, or any representation or warranty that you make under these terms and conditions are false;
- you are insolvent or are declared bankrupt;
- we determine that your profile is inactive.
- In case of reactivation you need to contact customer support at [email protected]


4.2. Your obligations and responsibilities
To use the Services, you must first register an Account on the Website. You can do this by filling out the appropriate information on the registration screen on the Website. The personal information need from you will be depending on the amount you want to send, the country you are from and the country you are sending the money to. We will try to process your account opening procedure as fast as possible, and if we have all the right information it will be almost immediate.
In case the information received is perceived by us

a. Incomplete in the detail what we need
b. without satisfactory evidence of your identity;
c. Unable to verify with third party suppliers
d. Inconsistent
e. Or of a country we have to take extra care to identify senders and receiver

We will need to ask for a deeper due diligence and more investigation and/or we will not be able to open the account immediately and/or we keep the right to process these information as long as we see fit to decide on the opening of the account.

You may register as a member of the Website only once. Upon registration, you will be given an Account. You agree that the information you supply upon registration will be truthful, accurate and complete. It is your responsibility to inform us of any changes to that information. All personal information, including financial information (“Data”) you provide to us as a member will be treated in accordance with the Privacy and Cookies Statement.
If you are under 18 years of age, you must obtain a parent/guardian's consent prior to using the Website.

In order to enter a relation with Transpaygo you must not be suffering for any disability, impairment or condition which may affect your capacity to enter into a business relationship with the company or provide proof that you have the capacity of “Authorisded Person” to enter in a business relationship in the customer’s behalf.

When registering on the Website you will supply your email address and choose a password. For the purposes of this Agreement username means the email address you use while registering as a member on the Website. You are entirely responsible for all activities which occur under your email address and/or password. You must not disclose your password, whether directly or indirectly to any third party. It is your responsibility to safeguard your password. You must notify us immediately using the contact details if you become aware of any unauthorised use of your email address and/or password. Each email address and password must be used by a single user and are not transferable.

Please note that your username and password may be used both on www.fonmoney.com and/or associated mobile applications. This Agreement will apply to the use of Services on any Website.

For each Transaction that you submit, you will pay us the Service Fee in addition to the Transaction Amount. Payment becomes due at the time that you submit your Transaction. If you submit a Transaction that results in Fonmoney Portal becoming liable for charges including but not limited to chargeback or other fees, you agree to reimburse us for all such fees.

When you are sending money under these Terms and Conditions, it is your responsibility to make sure all the Transaction details are accurate before submission. Once a Transaction has been submitted for processing it is not possible to change any of its details. You will be given the opportunity to confirm Transactions before submission and you must check the details carefully. In case of wrong transaction details, you can cancel a transaction by sending an email to [email protected]

Fonmoney Portal will have no responsibility for any fees or charges you may incur by the use of a particular Payment Instrument to fund a Transaction. These may include but are not limited to unauthorised overdraft fees imposed by banks if there are insufficient funds in your bank account or "cash advance" fees and additional interest which may be imposed by credit card providers if they treat use of the Service as a cash transaction rather than a purchase transaction;

You will only use the Service to send money to people that you know personally and not to pay for goods or services. If, in breach of this clause, you choose to pay third parties for goods and services using the Service, you acknowledge that Fonmoney Portal has no control over, and is not responsible for, the quality, safety, legality, or delivery of such goods or services and that any such use of the Service is entirely at your own risk. If Fonmoney Portal reasonably believes you are using the Service to purchase goods or services, we reserve the right to cancel your Transaction(s);

Both you and the Recipients will only act on your own behalf. You may not submit or receive a Transaction on behalf of a third person. If you intend to submit or receive a Transaction on behalf of a company, business or any entity other than a human individual, you must first inform Fonmoney Portal of your desire to do so and provide us with any additional information about the entity we may request in order that we may decide whether to permit the Transaction;

In using the Service you will comply with these Terms and Conditions as well as any applicable laws, rules or regulations. It is a breach of these Terms and Conditions to use the Service to send money (i) to a Recipient, knowingly to the Sender, who has violated the Terms and Conditions, or (ii) in connection with illegal activity including without limitation money-laundering, fraud and the funding of terrorist organisations. If you use the Service in connection with illegal activity, Fonmoney Portal may report you to the appropriate legal authorities;

When using our website or the Service or when interacting with Fonmoney Portal, with another User or third party, you will not:

- breach this Terms and Conditions, or any other agreement between you and Fonmoney Portal;
- open more than one account, without our prior written permission;
- provide false, inaccurate, or misleading information;
- allow anyone else access to your registration details, and will keep those details secure;
- refuse to provide confirmation of any information you provide to us, including proof of identity, or refuse to co-operate in any investigation;
- use an anonymising proxy (a tool that attempts to make activity untraceable); or copy or monitor our website using any robot, spider, or other automatic device or manual process, without our prior written permission.
- Breach of any law or regulation;
 -Infringe any of Transpaygo’s intellectual property rights;
 -Act in a manner that is unlawfully harassing or threatening;
- Send or receive potentially fraudulent funds;
- Disclose another User’s information to a third party or use such information for marketing purpose;
- Facilitating any virus, Trojan horses, worms or other computer programming routines that may damage, interfere with or expropriate any system, data or User’s information;
- Revealing the User’s password to someone else or use someone else’s password.

Fonmoney Portal may, as necessary in providing the Service, store all information required of a Recipient to prove his or her identity or associated with their specific Transaction. Such proofs may include a suitable form of valid, unexpired identification from a list of acceptable papers provided by the Service Provider, and/or a Transaction tracking number, a personal identification number (PIN), a "password", a "secret word", or other similar identifiers.

You agree not to use the Services for any unlawful activity and Fonmoney Portal reserves the right to investigate any suspicious activity or in response to any complaints or reported violations. When investigating any such activity, Fonmoney Portal reserves the right to report suspected unlawful activity to any appropriate person or body and to provide them with any relevant information, including personal data.

4.3. Cancellation and refunding

We will refund to you any value left over which we receive as a result of any breach of our agreement with you (this means that, for example, where a money transfer has failed in such circumstances we will refund to you the Transaction Amount and the Service Fee).

If a money transfer is delayed or fails, you may have a right to receive a refund or compensation under laws relating to the provision of international money transfer services. We will provide you with the details of your rights to a refund or compensation if you contact us using the contact at www.fonmoney.com/contacts/.
Any claim for compensation made by you can only be made to the person registered by us. In case of credit card payment Transpaygo will need a proof of ownership of the to be refunded bank account.
We do not, in any event, accept responsibility for:
any failure to perform your instructions as a result of circumstances which could reasonably be considered to be outside our control;
malfunctions in communications facilities which cannot reasonably be considered to be under our control and that may affect the accuracy or timeliness of messages you send to us;
any losses or delays in transmission of messages arising out of the use of any internet service provider or caused by any browser or other software which is not under our control;
errors on the website or with the Service caused by incomplete or incorrect information provided to us by you or a third party

Nothing in this clause shall (a) exclude or limit liability on our part for death or personal injury resulting from our negligence; or (b) exclude liability for our fraud.

Where you are sending a money transfer to a Recipient who is not registered with us, you agree to accept the provisions of this clause not only for yourself, but also on behalf of the Recipient.

Your relationship is with Transpaygo Limited only. You agree that no affiliate or agent of Transpaygo Limited owes you any duty of care when performing a task which would otherwise have to be performed by Transpaygo Limited under its agreement with you.

You agree to cover and hold harmless Transpaygo Limited, our subsidiaries, affiliates, officers, directors, employees, agents, independent contractors, advertisers, partners, and co-branders from all loss, damage, claims, actions or demands, including reasonable legal fees, arising out of your use or misuse of this website or Service, all activities that occur under your password or account e- mail login, your violation of this Terms and Conditions or any other violation of the rights of another person or party.

5.     Exchange rates and fees


5.1. Exchange rates
Fonmoney Portal will try to offer the best exchange rate it will receive from its third party suppliers. On top of this we will be charging 0,25% to 1% of the transferred funds depending on the risk Transpaygo will occur through volatility of the foreign exchange market.  In times of very turbulent markets Transpaygo will keep the right to increase the spread on the exchange rate to off-set these additional business risks which Transpaygo might experience.
Transpaygo will guarantee to transfer the funds at these conditions within business hours, unless the transaction has failed or has been refused. If your transaction took place outside of business hours, the exchange rate may change by the time the transaction is finalised. You will be informed of any changes by e-mail. We reserve the right to adjust the currency spread while the markets are closed (weekends, bank holidays), in order to avoid losses created by currency variations, and to ensure the resulting payment to our clients.

5.2. Fees
Fonmoney will charge a fee for the Service. This fee charge for each single transaction will change from time to time and will be adopted to market condition, fees Transpaygo has to pay to its third party suppliers or to the SWIFT Network. Transpaygo will not change the fee after it agreed to enter into the agreement to take this transaction.
In case of the abandoning of the Service to the customer because the customer has breached its obligations or responsibilities Transpaygo keeps the right not to refund the charged fee in parts or as a whole if the Service has been used unlawfully.

5.3. Additional fee
Administration charges may only incur when our settlement banks or the receiving bank refuse your transaction due to incorrect payment details, their regulatory requirements or any other valid reason. Any administrative charges from the settlement banks or the receiving banks will be deducted from your payment amount.

6.     Data and Security


6.1. Data Collection

Customer Identification Program
UK law and the European Union Directive requires all financial institutions to assist in the fight against money laundering activities and the funding of terrorism by obtaining, verifying, and recording identifying information about all customers. We may therefore require you to supply us with personal identifying information and we may also legally consult other sources to obtain information about you.

Verification and Checks
We will verify your residential address and personal details in order to confirm your identity. We may also pass your personal information to a credit reference agency, which may keep a record of that information. You can be rest assured that this is done only to confirm your identity, that a credit check is not performed and that your credit rating will be unaffected. All information provided by you will be treated securely and strictly in accordance with the Data Protection Act 1998.

By accepting these Terms and Conditions you authorise us to make any inquiries we consider necessary to validate the information that you provide to us. We may do this directly, for example by asking you for additional information, requiring you to take steps to confirm ownership of your Payment Instruments or email address; or by verifying your information against third party databases; or through other sources.

6.2.  Privacy

We respect the privacy of the affairs of all our customers and always aim to treat customer information as confidential and to use customer information in confidence.
We will not treat customer information as confidential where it is already public knowledge or where it becomes public knowledge through no fault of our own.

We may disclose customer information if we are required to do so by law, by a court, by court order, to meet any statutory, legal or regulatory requirement on us, or by the police or any other law enforcement agency in connection with the prevention or detection of crime or to help combat fraud or money laundering. We may also report suspicious activity to appropriate law enforcement organisations or other government agencies.
We do not disclose your account details, postal or email addresses to anyone except when legally required to do so. Sensitive information between your browser and any of the Fonmoney websites is transferred in encrypted form using Secure Socket Layer (SSL). When transmitting sensitive information, you should always make sure that your browser can validate the Fonmoney certificate.

You consent to our processing your personal information for the purposes of providing the Service, including for verification purposes as set out in this clause. You also consent to the use of such data for communicating with you, and for statutory, accounting and archival purposes. You acknowledge that you have read and consented to Fonmoney Portal's Data Privacy Policy.

7.     English Law and agreement

Contracts for the purchase of using our Service and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by English Law. Any dispute or claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.
Please do contact us in the manner set out in these terms and conditions should you have any queries or concerns.

Please First contact Transpaygo at [email protected] If you are unhappy then please contact the European Consumer Center. In case you are unsatisfied with the result after this you can contact the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR or for more information refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Severability: If, at any time, any provision of this Agreement (or any part of a provision of this Agreement) is or becomes illegal, invalid or unenforceable, that shall not affect or impair the legality, validity or enforceability of the remainder of this Agreement (including the remainder of a provision where only part thereof is or has become illegal, invalid or unenforceable).

Waiver: Any waiver of a breach or default of any of the provisions of this Agreement shall not be construed as a waiver of any succeeding breach of the same or other provisions, nor shall any delay or omission on Fonmoney Portal’s part to exercise or avail of any right, power or privilege shall operate as a waiver of any breach or default by you.

7.1. Events outside of our control
We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by events outside our reasonable control (Force Majeure Event).
Our performance under any Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event.

7.2. Entire Agreement
This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior understandings or agreements relating to the subject matter of this agreement. 

8. Ombudsman

At Fonmoney we are committed to provide our customers the highest level of service, both through our product and our customer support team, and greatly value your feedback. If you have something you want to let us know or are experiencing a problem please contact us at [email protected] and we will do our best to sort out the situation as fast and as efficiently as we can. 

Fonmoney's complaint procedures have been created in compliance and taking into consideration the recommendations of both the Financial Conduct Authority (FCA) and the Financial Obudsman Service (FOS) and although as a customer you have the right to complain orally, when using our Website, you accept that communication with us will be mainly electronic and exerted through our customer support account [email protected].  

If you are experiencing a problem please first contact Fonmoney at [email protected] and outline fully the nature of your dissatisfaction or complaint and we will make sure your email gets to the right Department and individual. Please be reassured that all of our customer support team receive training on how to recognise and manage a complaint and are aware of Fonmoney’s procedures.

We will always do our best to address your concerns as quickly and efficiently as possible, so we kindly ask you to please wait for our detailed response.

If you are still unhappy with our service, you are free to contact the European Consumer Centre or the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, for more information please refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Note: We will always contact you by e-mail, so please make sure that your registration email is always one you check regularly and which you have access to.

9. Promotioncodes
9.1 Redeeming the Code - Multiple Use, Combinations, Validity

Single Use: Each promo-code can only be redeemed once.

One promo-code per order: Only one promo-code can be redeemed per order.

Only one promo-code per customer: Each client is only able to redeem on promo-code per promotion.

Combination of vouchers: Vouchers for different promotions may not be combined.

Validity: Promotional vouchers are valid until 1st June 2016.

No cash pay-out, no retroactive redemption and no transferral: It is not possible to get a cash pay-out or retroactive redemption of already completed orders. Promotional vouchers cannot be transferred to other persons. The resale of promotional vouchers is not permitted.

Limitations: Promotional vouchers may not be applied to mobile phone top-ups.

The financial service is provided by Easy Payment and Finance, EP, S.A., with its registered office at Calle Gran Vía 51, 6ºC - 28013 - Madrid. Easy Payment and Finance, EP, S.A., is registered with the Bank of Spain with reference number 6849, a Spanish licensed financial institution regulated by the Bank of Spain.

The technical service is provided by Transpaygo Limited.