Promocje

Aktualne promocje: Polska

Poland

Promocja: T-Mobile

Podwójne doładowanie dla użytkowników T-Mobile na kartę

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
01.10.2016 Do wycofania, ale nie dłużej niż do 01.02.2017 Fonmoney.pl/t-mobile Bonus w postaci Super Złotówek o równowartości kwoty doładowania 5 zł

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
T-MobileZobacz punkt 2.7. i 2.8. Nie dotyczy numerów Premium, roamingu, połączeń międzynarodowych, usług dodatkowych oraz zakupu opcji usługowych dotyczących ofert roamingowych.

Warunki Oferty Promocyjnej "Podwójne doładowanie" dla użytkowników T-Mobile na kartę (obowiązuje od dnia 2016-09-03)

1. Opis Oferty

1.1. W okresie od dnia 03.09.2016r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) z oferty „Podwójne doładowanie” (zwaną dalej „Ofertą”).

1.2. W ramach Oferty Użytkownik ma możliwość otrzymania od Operatora bonusa po każdym doładowaniu konta, który będzie równowartością kwoty doładowania zrealizowanego przez Użytkownika T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik”). Bonus zostanie przyznany w postaci „Super złotówek”zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2. Warunki oferty

2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkownik korzystający z dowolnej taryfy.

2.2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest doładowanie konta dowolną kwotą w okresie trwania niniejszej Oferty.

2.3. Aktywacja Oferty następuje bezpłatnie i automatycznie po doładowaniu wskazanym w pkt 2.2.

2.4. Bonusowe doładowaniew postaci „Super złotówek”zostanie przyznane automatycznie po każdym doładowaniu konta zrealizowanymprzez Użytkownika w okresie trwania niniejszej Oferty.

2.5. Bonusowe doładowanie w postaci „Super złotówek” jest kwotą dodatkowego doładowania zrealizowanego przez Operatora, a jego wartość jest równa wartości doładowania zrealizowanego przez Użytkownika.

2.6. W ramach niniejszej Oferty Użytkownik może otrzymać dowolną ilość bonusowych doładowań „Super złotówek” wynikającą z ilości doładowań zrealizowanych przez Użytkownika.

2.7. Okres ważności „Super złotówek”dla taryfy Frii w T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):

2.8. Okres ważności „Super złotówek” dla pozostałych taryf T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):

2.9. „Super złotówki” mogą zostać wykorzystane w okresie ich ważności zgodnie z tabelą w pkt. 2.7 w przypadku korzystania z taryfy Frii lub zgodnie z tabelą w pkt. 2.8 w przypadku korzystania z pozostałych taryf. Po wskazanym okresie niewykorzystane „Super złotówki”ulegają przepadnięciu, chyba że w okresie ich ważności zostaną przyznane kolejne „Super złotówki”, wówczas liczba zgromadzonych „Super złotówek” sumuje się, a data ich ważności:

2.9.1. pozostaje bez zmian, jeśli okres ważności nowo otrzymanych „Super złotówek” jest krótszyniż tych, które były zgromadzone na koncie,

2.9.2. zostaje wyznaczona od nowa, zgodnie z datą ważności nowo otrzymanych „Super złotówek”, jeśli data ważności nowo otrzymanych „Super złotówek” jest późniejsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie.

2.10. „Super złotówki” przyznane w ramach niniejszej Oferty są rozliczane po kwocie zebranej na koncie głównym PLN.

2.11. „Super złotówki” można wykorzystać (z wyjątkami opisanymi w pkt. 2.12) na krajowe połączenia, SMSy, MMSy, pakietową transmisję danych oraz na zakup lub odnowienie opcji usługowych aktywnych na koncie Użytkownika.

2.12. „Super złotówki” nie dotyczą numerów Premium, roamingu, połączeń międzynarodowych, usług dodatkowych (np. „Granie naczekanie”) oraz zakupu opcji usługowych dotyczących ofert roamingowych.

2.13. „W przypadku posiadania przez Użytkownika środków na koncie głównym PLN niewystarczających do pokrycia opłaty za skorzystaniez usługi (np. wykonanie połączenia, zakup lub odnowienie uprawnionej opcji usługowej) oraz posiadanie wystarczających środkównapokrycie tej opłaty w postaci „Super złotówek” opłata zostanie pobrana w pierwszej kolejności z konta głównego PLN, a pozostała jej część z konta „Super złotówki”.

2.14. Przyznanie na konto Użytkownika „Super złotówek”:

2.14.1. nie skutkuje przedłużeniem Ważności Konta

2.14.2. nie bierze udziału w innych ofertach dostępnych dla Użytkownika.

2.14.3. nastąpi niezwłocznie po dokonaniu doładowania przez Użytkownika, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin i zostanie potwierdzone wiadomością SMS.

2.15. Użytkownik może sprawdzić ilość oraz okres ważności „Super złotówek”, wysyłając ekspresowy kod*101#.

2.16. W przypadku zmiany taryfy przez Użytkownika w obrębie taryf T-Mobile na kartę stan oraz data ważności „Super złotówek” zostaną zachowane.

3. Objaśnienia.

* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: Plus

Pierwsze doładowanie 100% gratis

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
18.04.2016 30.12.2016 Fonmoney.pl/plus100% więcej za pierwsze doładowanie przez internet 5 zł

Szczegóły promocji

Operator: Upływ terminu doładowania: Wyjątki:
Plus- Dotyczy tylko pierwszego doładowania przez internet

Regulamin Promocji „Pierwsze doładowanie 100% gratis” (wersja z dnia 18.04.2016 r.)

§1 Opis Promocji

1. Promocja „Pierwsze doładowanie 100% gratis” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 („POLKOMTEL”) i obowiązuje od 18.04.2016 r. do 30.12.2016 r.

2. Promocja jest adresowana do Abonentów Na Kartę2, Abonentów Simplus3, Abonentów Sami Swoi3, Abonentów 36i64, Abonentów Plus Mix5 oraz Abonentów Mix6 (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

3. Promocja obejmuje bonus w postaci 100% wartości dokonanego doładowania („Bonus”) na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu.

4.Z promocji może skorzystać Abonent, który nie dokonał doładowania kanałami wskazanymi w §2 w pkt 1 w ciągu ostatnich 365 dni.

§2 Zasady otrzymania Bonusu

1. Aby otrzymać Bonus, Abonent uprawniony do skorzystania z Promocji powinien dokonać pierwszego doładowania konta kwotą o wartości od 5 zł do 99 zł brutto poprzez:

a. jedną z następujących stron internetowych: www.doladujplushbezlimitu.pl, www.doladuj.plus.pl, www.facebook.com/plus, www.bm.pl, www.doladowania.pl, www.agadka24.pl, www.tutajdoladuj.pl, www.doladowania.payu.pl, www.mpay.pl, www.fonmoney.pl lub

b. jedną z następujących stron internetowych banków: www.plusbank24.pl, Inteligo, PKO BP, Banku Pocztowego, BPH Sez@m, BZWBK24, www.bzwbk24.pl, www.mbank.pl, MultiBanku, Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, BOŚ Banku, Banku BGŻ, VW Banku, Credit Agricole Bank Polska SA, BNB Paribas Banku, Banku Millennium, Getin Banku, Raiffeisen Polbanku, Eurobanku, Deutsche Banku, Meritum Banku, Alior Banku, T-Mobile usługi Bankowe, jednym z dostępnych na ww. stronach internetowych sposobów (systemów) doładowań lub

c. za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych obsługiwanych przez Blue Media SA lub

d. za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPotwór dostępnej m.in. na stronie internetowej www.plus.pl/mpotwor oraz aplikacji lub aplikacji mobilnych mPay, doładowania.pl z możliwością pobrania ze sklepów Google Play oraz App Store

e. za pośrednictwem aplikacji mobilnej mBanku dostępnej na stronie www.mbank.pl/aplikacja-mobilna

2. Bonus zostanie przyznany w ciągu 72 godzin. O przyznaniu Bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością tekstową SMS.

3. Bonus jest naliczany od kwoty doładowania bez promocyjnych doładowań przyznawanych w ramach innych promocji.

4. Bonus nie przedłuża Okresu ważności dla Usług wychodzących.

5.Bonus może być wykorzystany na wszystkie usługi telekomunikacyjne dostępne dla danego Abonenta określonego w pkt 2 Regulaminu zgodnie z taryfą, z której korzysta.

§3 Informacje dodatkowe

1. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez POLKOMTEL do wiadomości publicznej na stronach internetowych www.plus.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. oraz dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.) o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

3.Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL.

__________________

1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 525 300 000 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę.

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.

5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix.

5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: Orange

30% więcej za doładowanie przez internet

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
09.05.2016 15.05.2016 o 23:59 Fonmoney.pl/orange 30% więcej za doładowanie przez internet 40 zł

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
Orange-

Regulamin Promocji doładowań „30% więcej za doładowanie przez internet” obowiązuje od dnia 9 maja 2016r. do dnia 15 maja 2016r.

1. Opis Oferty

„30% więcej za doładowanie przez internet” (dalej„Promocja”) to promocja doładowań umożliwiająca Abonentomtaryf: Nowe Orange Go, Orange POP, Orange One oraz Orange Yes na kartę w Orange oraz AbonentomMobilnejSieci Orange korzystającym z ofert Mix („Abonenci”) uzyskanie dodatkowych jednostek taryfowych za doładowaniekonta.Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A.z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich160, wpisanado Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej zwana„Orange”).

2. Jak skorzystać

2.1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta Abonenta kwotą 40, 50, 100 zł zrealizowane na portalu Fonmoney.

2.2. Doładowania, o którym mowa w pkt 2.1. powyżej, należy dokonać nie wcześniej niż o godzinie 00:01 dnia 9 maja 2016r. oraz nie później niż o godzinie 23:59 dnia 15 maja 2016r.

3. Warunki oferty

3. W ramach Promocji, do każdego doładowania wykonanego zgodnie z pkt 1–2 niniejszego regulaminu, przyznane zostaną dodatkowe jednostki taryfowe (dalej „Bonus”) ważne 14 dni od momentu przyznania, o wartości:

12zł za doładowanie nominałem 40 zł

15zł za doładowanie nominałem 50zł

30 zł za doładowanie nominałem 100 zł

4. Bonus wpłynie na konto promocyjne Abonenta w ciągu maksimum 24 godzin od momentu doładowania konta,o którym mowa w pkt 1, a o wpłynięciu bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS

5. Środki pochodzące z bonusu nie łączą się z promocją Konto ważne rok co oznacza, że ich ważność nie wydłuża się

6. Środki przyznane w ramach Bonusu gromadzą się na koncie promocyjnym Abonenta i mogą być wykorzystane przez 14 dni kalendarzowych na połączenia, SMS-y i MMS-y w Mobilnej Sieci Orange oraz na transfer danych (Internet), z zastrzeżeniem, że środki z konta promocyjnego:

a) nie przysługują na SMS-y na numery stacjonarne oraz na SMS-y specjalne;

b) w zakresie transferu danych nie przysługują na ściąganiepłatnych treści cyfrowych, na SMS-y specjalne oraztransmisje TV i plików wideo z portalu Orange World, której opłata jest wyższa niż standardowa określona wregulaminie usługi „Pakiet TV”

c) nie przysługują na połączenia realizowane w roamingu oraz na połączenia międzynarodow

d) są rozliczane według aktualnego cennika obowiązującego w taryfie, z której Abonent korzysta;

e) są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań zgromadzonych na koncie głównym.

7. Niewykorzystane środki przyznane w ramach Bonusu po upływie ważności, o którym mowa w pkt 6 przepada

8. Stan i ważność konta można sprawdzić

- dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem),

- logując się na www.orange.pl

- poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń

3. Ile to kosztuje

9. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie

4. Dodatkowe informacje

10. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.

11.Niniejszy Regulamin jest dostępnyna stronie internetowej www.orange.pl, w siedzibie Orange Polska S.A.

12. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę w Mobilnej sieci Orange regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której abonent korzysta

13. Mobilna sieć Orange-sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Orange Polska S.A.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: T-Mobile

10 GB za darmo po doładowaniu

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
01.02.2016 31.03.2016 Fonmoney.pl/t-mobile Bezpłatny pakiet 10 GB internetu przez 30 dni 25 zł

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
T-Mobile- Skorzystanie z akcji promocyjnej możliwe jest wyłącznie na terenie Polski. Promocja nie działa w roamingu.

Regulamin Oferty „10GB za darmo po doładowaniu” w T-Mobile na kartę (obowiązuje od dnia 2016-01-30)

1. Opis Oferty

1.1 W okresie od dnia 30.01.2016r. do 31.03.2016r. T-Mobile oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej „10GB za darmo po doładowaniu” na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).

2. Warunki oferty

2.1. Oferta Promocyjna „10GB za darmo po doładowaniu” (zwana dalej „Oferta” lub „Promocja”) umożliwia Użytkownikom T-Mobile na kartę w tym Użytkownikom Internet na kartę w T-Mobile* korzystającym z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub Hot (zwanym dalej „Użytkownik”), uzyskanie promocyjnego, bezpłatnego bonusu, w postaci pakietu 10 GB Internetu (zwanego dalej „Bonus”) opisanego w dalszej części Warunków.

2.2. Od dnia 30.01.2016r. z Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę będący Abonentem* na dzień 30.01.2016r., a od 1.02.2016r. z Oferty mogą skorzystać wszyscy Użytkownicy T-Mobile na kartę.

2.3. Warunkiem otrzymania Bonusu jest jednorazowe doładowanie konta kwotą minimum 25zł w terminie wskazanym w Warunkach, ale nie najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 31 marca 2016r. Doładowanie konta wielokrotnością kwoty 25zł nie spowoduje zwiększenia wielkości Bonusu.

2.4. Użytkownik otrzymuje SMS-em potwierdzenie przyznania Bonusu.

2.5. Warunkiem otrzymania Bonusu jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości co najmniej 0 zł.

2.6. Przyznanie Bonusu nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora doładowania.

2.7. W przypadku, gdy Użytkownik doładuje konto po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie przyznany.

2.8. Jednostki przyznane w ramach Bonusu w ramach Oferty ważne są przez 30 dni od momentu ich przyznania.

2.9. Jednostki w ramach Bonusu niewykorzystane w terminie ważności są automatycznie kasowane z konta Użytkownika.

2.10. Bonus przyznany w ramach Oferty rozliczany jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych i nie powodują zmniejszenia salda MB (megabajtów) dostępnych w innych ofertach obniżających koszty pakietowej transmisji danych na koncie Użytkownika, o ile warunki poszczególnych ofert nie stanowią inaczej.

2.11. Użytkownik może sprawdzić status Oferty wysyłając Ekspresowy kod *103*22#.

2.12. Po wykorzystaniu Bonusu przyznanego w ramach Oferty, transmisja danych jest rozliczana zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy lub pakietu internetowego.

2.13. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych nie wpływa na warunki niniejszej Oferty.

2.14. Korzystanie z Oferty możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora). Przyznanie Bonusu nie wpływa na wysokość opłat za transmisję danych poza granicami Polski. Oferta nie działa w roamingu.

2.15. Krajowa pakietowa transmisja danych z limitem transferu danych 10GB, przyznanym na podstawie niniejszej Oferty jest realizowana w technologii mobilnej 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej karty SIM). W ramach niniejszej Oferty technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparcie o szczególnego rodzaju kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. JEJ zasięg będzie powiększany. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne sa na stronie www.t-mobile.pl.

2.16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl.

2.17. Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków

3. Objaśnienia

* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: Plus

Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
09.09.2014 Do odwołania Fonmoney.pl/plusKrajowe połączenia z komórkami przez pierwsze 30 dni za 10 zł 25 zł

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
Plus- Nie dotyczy połączeń wykonywanych na numery: o podwyższonej płatności (premium rate), usług dodatkowych, serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numery stacjonarne oraz w roamingu lub międzynarodowe.

Regulamin Promocji „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich” (wersja z dnia 14.01.2016 r.)

§1 Opis Promocji

Promocja „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Simplus2 oraz Abonentów Na Kartę3, którzy korzystają z taryfy Plus na Kartę bez limitu („PnK bez limitu”) albo taryfy Plush bez limitu (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 9.09.2014 r. do odwołania.

3. Promocja obejmuje wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych4.

4. Promocja jest aktywowana na 30 dni („Okres Ważności Promocji”). Po upływie tego okresu Promocja ulega odnowieniu na kolejne 30 dni na zasadach określonych w pkt IV Regulaminu Promocji..

§2 Zasady korzystania z Promocji

5. W celu skorzystania z Promocji Abonent musi:

a. znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (tj. w okresie, w którym może wykorzystać Wartość konta i korzystać z Usług),

b. posiadać na koncie środki pozwalające na pobranie opłaty za Promocję – tj. kwotę min. 25 zł („opłata”),

c. włączyć Promocję zgodnie z instrukcją podaną w pkt 6 poniżej.

6. Włączenie Promocji

W celu włączenia Promocji należy:

a. wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod *136*11*08# l zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” lub

b. zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod nr 6011026015 lub

c. zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl lub

d. zalogować się do Mobilnego Plus Online.

Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przez POLKOMTEL krótkiego kodu, kontaktu z konsultantem, aktywacji Promocji na stronie internetowej www.online.plus.pl lub w aplikacji Mobilny Plus Online. Momentem aktywacji Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą włączenie Promocji.

7. Abonent może korzystać z rozmów bez limitu do wszystkich sieci komórkowych tylko w przypadku, gdy jego konto znajduje się w Okresie ważności dla Usług wychodzących.

8. Abonent może sprawdzić dzień, w którym upływa Okres Ważności Promocji za pomocą krótkiego kodu: *136# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”.

9. W celu sprawdzenia promocji, które są aktywne na koncie należy

a. wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod *136# zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” lub

b. zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl lub

c. zalogować się do Mobilnego Plus Online.

10. Wyłączenie Promocji

Abonent ma możliwość dezaktywacji Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. W celu wyłączenia Promocji należy:

a. wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod *136*00*08# zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” lub

b. zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod nr 6011026015 lub

c. zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl lub

d. zalogować się do Mobilnego Plus Online.

Wyłączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przez POLKOMTEL krótkiego kodu, kontaktu z konsultantem, dezaktywacji Promocji na stronie internetowej www.online.plus.pl lub w aplikacji Mobilny Plus Online. Momentem dezaktywacji Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą wyłączenie Promocji.

§3 Opłaty

11. Opłata jest pobierana z konta Abonenta w momencie aktywacji Promocji oraz każdorazowo w przypadku jej odnowienia, aż do momentu wyłączenia Promocji przez Abonenta.

12. W okresie zawieszenia Promocji oraz po jej wyłączeniu opłaty za połączenia będą rozliczane zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.

§4 Zasady odnowienia Promocji

13. Po upływie Okresu Ważności Promocja ulega odnowieniu na kolejne 30 dni pod warunkiem, że:

a. Abonent znajduje się w Okresie ważności dla Usług wychodzących oraz

b. posiada na koncie środki pozwalające na pobranie opłaty.

14. Dwa dni przed upływem Okresu Ważności Promocji Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej SMS, że Promocja ulegnie automatycznemu odnowieniu.

15. Jeśli w dniu pobrania opłaty Abonent nie będzie posiadał na koncie wystarczających środków do odnowienia Promocji lub skończył się Okres ważności dla Usług wychodzących, możliwość korzystania z Promocji zostanie zawieszona na okres do 30 dni. Jeśli w tym czasie Abonent doładuje swoje konto odpowiednią kwotą, wystarczającą na pobranie opłaty za Promocję, zostanie ona automatycznie pobrana i Abonent będzie mógł nadal korzystać z Promocji bez konieczności jej ponownego włączenia.

16. Jeśli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia Promocji na koncie Abonenta nie będą dostępne środki wystarczające do odnowienia Promocji, zostanie ona automatycznie wyłączona, o czym Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej SMS. Ponowne korzystanie z Promocji będzie możliwe tylko po jej ponownym włączeniu zgodnie z pkt 6 Regulaminu Promocji.

§5 Informacje dodatkowe

17. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Wypowiedzenie nastąpi SMS-em wysłanym na numer telefonu, na którym jest aktywna Promocja.

18. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.) oraz Cennika taryfy, z której korzysta Abonent.

19. Regulamin Promocji, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki są dostępne na stronach internetowych www.plushbezlimitu.pl i www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL

__________________

1 POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.).

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.).

4 Promocja nie dotyczy połączeń wykonywanych na numery: o podwyższonej płatności (premium rate), usług dodatkowych, serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numery stacjonarne oraz w roamingu lub międzynarodowe.

5 Opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja : Play

Stan Darmowy

Play
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji:Minimalne doładowanie:
6 lutego 2015 00:00 (GMT-03:00) - Fonmoney.pl/play- -

Szczegóły promocji

OperatorUpływ terminu doładowania: Wyjątki
Play - Nie dotyczy ofert z roczną ważnością konta

Regulamin Promocji „Stan Darmowy” (6 lutego 2015)

 

Uwaga*Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: Plus

5te doładowanie gratis

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
24.08.2015 - Fonmoney.pl/plus- -

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
Plus- Nie dotyczy ofert z roczną ważnością konta

Regulamin Promocji „5te doładowanie gratis” („Regulamin”) (wersja z dnia 24.08.2015 r.)

§1 Opis Promocji

1. Promocja „5te doładowanie gratis” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę2, Simplus3, Sami Swoi3 oraz 36i64 (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 08.06.2015 r. do odwołania.

3. Promocja obejmuje dodatkowe, tj. piąte, darmowe doładowanie („Bonus”) na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.

§2 Włączenie Promocji

1. Aktywacja Promocji jest możliwa tylko w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 1 ust.

2 Regulaminu i odbywa się według następujących zasad: a. Abonent dokonuje bezpłatnie aktywacji Promocji, wysyłając ze swojego numeru telefonu wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści START; b. aktywacja Promocji na koncie Abonenta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL wiadomości, o której mowa w lit. a) powyżej; c. Abonent zostanie powiadomiony przez POLKOMTEL o aktywacji Promocji za pomocą wiadomości tekstowej SMS; za moment włączenia Promocji uznaje się moment, w którym POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą aktywację Promocji.

§3 Zasady otrzymania Bonusu

1. Aby otrzymać Bonus Abonent powinien dokonać czterech doładowań na dowolną kwotę w czasie obowiązywania Promocji.

2. Do czwartego doładowania Abonent dostaje Bonus w postaci 100% kwoty najniższego doładowania z czterech ostatnich doładowań. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin. O przyznaniu Bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością tekstową SMS. Opłata za Bonus jest zawarta w cenie czwartego doładowania. Za przyznany Bonus nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

3. Bonus jest naliczany od kwoty doładowania bez promocyjnych doładowań przyznawanych w ramach innych promocji.

4. Po przyznaniu Bonusu odnawia się zliczanie doładowań.

5. Bonus nie przedłuża Okresu ważności dla Usług wychodzących.

6. Jeżeli brak Okresu ważności dla Usług wychodzących pomiędzy doładowaniami będzie dłuższy niż 3 dni, to zliczanie doładowań w ramach Promocji zostanie wyzerowane.

. Jeżeli brak Okresu ważności dla Usług wychodzących będzie dłuższy niż 30 dni, to Promocja zostanie wyłączona na koncie Abonenta, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości tekstowej SMS. Aby ponownie wziąć udział w Promocji, należy włączyć Promocję zgodnie z pkt 4 Regulaminu.

8. W celu sprawdzenia statusu Promocji aktywnej na koncie należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści INFO.

_______

1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN, NIP: 527- 10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.).

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.).

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.

______

9. Abonent, który aktywował Promocję będzie otrzymywać wiadomości tekstowe SMS dotyczące realizacji postanowień Regulaminu.

§4 Wyłączenie Promocji

1. Abonent ma możliwość dezaktywacji Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. W celu wyłączenia Promocji należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści STOP.

2. Wyłączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia dezaktywacji Promocji. Momentem wyłączenia Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą dezaktywację Promocji.

§5 Informacje dodatkowe

1. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Wypowiedzenie nastąpi SMS-em wysłanym na numer telefonu, na którym jest aktywna Promocja.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Cennika taryfy, z której korzysta Abonent. Regulamin, Cenniki i regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych są dostępne w siedzibie POLKOMTEL oraz na stronach internetowych www.plus.pl i www.plushbezlimitu.pl.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.
 

DOSTĘPNE PRODUKTY

Wybierz z naszej oferty