Promocje

Aktualne promocje: Polska

Poland

Promocja: T-Mobile

Podwójne doładowanie dla użytkowników T-Mobile na kartę

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
01.10.2016 Do wycofania, ale nie dłużej niż do 01.02.2017 Fonmoney.pl/t-mobile Bonus w postaci Super Złotówek o równowartości kwoty doładowania 5 zł

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
T-MobileZobacz punkt 2.7. i 2.8. Nie dotyczy numerów Premium, roamingu, połączeń międzynarodowych, usług dodatkowych oraz zakupu opcji usługowych dotyczących ofert roamingowych.

Warunki Oferty Promocyjnej "Podwójne doładowanie" dla użytkowników T-Mobile na kartę (obowiązuje od dnia 2016-09-03)

1. Opis Oferty

1.1. W okresie od dnia 03.09.2016r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) z oferty „Podwójne doładowanie” (zwaną dalej „Ofertą”).

1.2. W ramach Oferty Użytkownik ma możliwość otrzymania od Operatora bonusa po każdym doładowaniu konta, który będzie równowartością kwoty doładowania zrealizowanego przez Użytkownika T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik”). Bonus zostanie przyznany w postaci „Super złotówek”zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2. Warunki oferty

2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkownik korzystający z dowolnej taryfy.

2.2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest doładowanie konta dowolną kwotą w okresie trwania niniejszej Oferty.

2.3. Aktywacja Oferty następuje bezpłatnie i automatycznie po doładowaniu wskazanym w pkt 2.2.

2.4. Bonusowe doładowaniew postaci „Super złotówek”zostanie przyznane automatycznie po każdym doładowaniu konta zrealizowanymprzez Użytkownika w okresie trwania niniejszej Oferty.

2.5. Bonusowe doładowanie w postaci „Super złotówek” jest kwotą dodatkowego doładowania zrealizowanego przez Operatora, a jego wartość jest równa wartości doładowania zrealizowanego przez Użytkownika.

2.6. W ramach niniejszej Oferty Użytkownik może otrzymać dowolną ilość bonusowych doładowań „Super złotówek” wynikającą z ilości doładowań zrealizowanych przez Użytkownika.

2.7. Okres ważności „Super złotówek”dla taryfy Frii w T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):

2.8. Okres ważności „Super złotówek” dla pozostałych taryf T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):

2.9. „Super złotówki” mogą zostać wykorzystane w okresie ich ważności zgodnie z tabelą w pkt. 2.7 w przypadku korzystania z taryfy Frii lub zgodnie z tabelą w pkt. 2.8 w przypadku korzystania z pozostałych taryf. Po wskazanym okresie niewykorzystane „Super złotówki”ulegają przepadnięciu, chyba że w okresie ich ważności zostaną przyznane kolejne „Super złotówki”, wówczas liczba zgromadzonych „Super złotówek” sumuje się, a data ich ważności:

2.9.1. pozostaje bez zmian, jeśli okres ważności nowo otrzymanych „Super złotówek” jest krótszyniż tych, które były zgromadzone na koncie,

2.9.2. zostaje wyznaczona od nowa, zgodnie z datą ważności nowo otrzymanych „Super złotówek”, jeśli data ważności nowo otrzymanych „Super złotówek” jest późniejsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie.

2.10. „Super złotówki” przyznane w ramach niniejszej Oferty są rozliczane po kwocie zebranej na koncie głównym PLN.

2.11. „Super złotówki” można wykorzystać (z wyjątkami opisanymi w pkt. 2.12) na krajowe połączenia, SMSy, MMSy, pakietową transmisję danych oraz na zakup lub odnowienie opcji usługowych aktywnych na koncie Użytkownika.

2.12. „Super złotówki” nie dotyczą numerów Premium, roamingu, połączeń międzynarodowych, usług dodatkowych (np. „Granie naczekanie”) oraz zakupu opcji usługowych dotyczących ofert roamingowych.

2.13. „W przypadku posiadania przez Użytkownika środków na koncie głównym PLN niewystarczających do pokrycia opłaty za skorzystaniez usługi (np. wykonanie połączenia, zakup lub odnowienie uprawnionej opcji usługowej) oraz posiadanie wystarczających środkównapokrycie tej opłaty w postaci „Super złotówek” opłata zostanie pobrana w pierwszej kolejności z konta głównego PLN, a pozostała jej część z konta „Super złotówki”.

2.14. Przyznanie na konto Użytkownika „Super złotówek”:

2.14.1. nie skutkuje przedłużeniem Ważności Konta

2.14.2. nie bierze udziału w innych ofertach dostępnych dla Użytkownika.

2.14.3. nastąpi niezwłocznie po dokonaniu doładowania przez Użytkownika, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin i zostanie potwierdzone wiadomością SMS.

2.15. Użytkownik może sprawdzić ilość oraz okres ważności „Super złotówek”, wysyłając ekspresowy kod*101#.

2.16. W przypadku zmiany taryfy przez Użytkownika w obrębie taryf T-Mobile na kartę stan oraz data ważności „Super złotówek” zostaną zachowane.

3. Objaśnienia.

* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.

Promocja: Plus

5te doładowanie gratis

Plus
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Gdzie Wartość promocji: Minimalne doładowanie:
24.08.2015 - Fonmoney.pl/plus- -

Szczegóły promocji

Operator Upływ terminu doładowania: Wyjątki
Plus- Nie dotyczy ofert z roczną ważnością konta

Regulamin Promocji „5te doładowanie gratis” („Regulamin”) (wersja z dnia 24.08.2015 r.)

§1 Opis Promocji

1. Promocja „5te doładowanie gratis” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę2, Simplus3, Sami Swoi3 oraz 36i64 (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 08.06.2015 r. do odwołania.

3. Promocja obejmuje dodatkowe, tj. piąte, darmowe doładowanie („Bonus”) na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.

§2 Włączenie Promocji

1. Aktywacja Promocji jest możliwa tylko w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 1 ust.

2 Regulaminu i odbywa się według następujących zasad: a. Abonent dokonuje bezpłatnie aktywacji Promocji, wysyłając ze swojego numeru telefonu wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści START; b. aktywacja Promocji na koncie Abonenta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL wiadomości, o której mowa w lit. a) powyżej; c. Abonent zostanie powiadomiony przez POLKOMTEL o aktywacji Promocji za pomocą wiadomości tekstowej SMS; za moment włączenia Promocji uznaje się moment, w którym POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą aktywację Promocji.

§3 Zasady otrzymania Bonusu

1. Aby otrzymać Bonus Abonent powinien dokonać czterech doładowań na dowolną kwotę w czasie obowiązywania Promocji.

2. Do czwartego doładowania Abonent dostaje Bonus w postaci 100% kwoty najniższego doładowania z czterech ostatnich doładowań. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin. O przyznaniu Bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością tekstową SMS. Opłata za Bonus jest zawarta w cenie czwartego doładowania. Za przyznany Bonus nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

3. Bonus jest naliczany od kwoty doładowania bez promocyjnych doładowań przyznawanych w ramach innych promocji.

4. Po przyznaniu Bonusu odnawia się zliczanie doładowań.

5. Bonus nie przedłuża Okresu ważności dla Usług wychodzących.

6. Jeżeli brak Okresu ważności dla Usług wychodzących pomiędzy doładowaniami będzie dłuższy niż 3 dni, to zliczanie doładowań w ramach Promocji zostanie wyzerowane.

. Jeżeli brak Okresu ważności dla Usług wychodzących będzie dłuższy niż 30 dni, to Promocja zostanie wyłączona na koncie Abonenta, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości tekstowej SMS. Aby ponownie wziąć udział w Promocji, należy włączyć Promocję zgodnie z pkt 4 Regulaminu.

8. W celu sprawdzenia statusu Promocji aktywnej na koncie należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści INFO.

_______

1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN, NIP: 527- 10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.).

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.).

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.

______

9. Abonent, który aktywował Promocję będzie otrzymywać wiadomości tekstowe SMS dotyczące realizacji postanowień Regulaminu.

§4 Wyłączenie Promocji

1. Abonent ma możliwość dezaktywacji Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. W celu wyłączenia Promocji należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 8844 o treści STOP.

2. Wyłączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia dezaktywacji Promocji. Momentem wyłączenia Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą dezaktywację Promocji.

§5 Informacje dodatkowe

1. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Wypowiedzenie nastąpi SMS-em wysłanym na numer telefonu, na którym jest aktywna Promocja.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Cennika taryfy, z której korzysta Abonent. Regulamin, Cenniki i regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych są dostępne w siedzibie POLKOMTEL oraz na stronach internetowych www.plus.pl i www.plushbezlimitu.pl.

Uwaga* Firma Fonmoney z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła powyższe informacje. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność.
 

DOSTĘPNE PRODUKTY

Wybierz z naszej oferty